Mediació 
Familiar i Escolar

La Mediació és un mètode de resolució de conflictes on totes les parts implicades decideixen voluntàriament un acord, basat en el diàleg, la transparència, i el respecte mútuu. 

- És un espai de diàleg.

- Un procés en què pots resoldre el conflicte sense haver de recórrer a un judici.

- La decisió final comporta que les dues parts "guanyin", ja que han elaborat conjuntament la solució al conflicte.

El procés, a diferència del judicial, resulta una opció àgil, breu, i més econòmica.

Mediació Familiar

A Mediem veiem la Mediació Familiar com un espai de diàleg, el millor mitjà per assolir i arribar a acords en situacions de conflicte sorgits dins de l'àmbit familiar.

Situacions susceptibles de mediar: 

 • separació i/o divorci
 • custòdia de fills
 • aliments i pensions
 • visites
 • herències
 • empresa familiar
 • cura d'avis o persones dependents
 • comunicació
 • sorgits en les relacions convivencials d'ajuda mútua.

Mediació Escolar

La Mediació Escolar té com a objectiu educar en la convivència. A l'igual que la mediació familiar, es basa en el diàleg, la cooperació i la responsabilitat de cada persona per sabe gestionar millor els conflictes i saber crear consens.

Oferim un espai d'assessorament i orientació al conjunt de la comunitat educativa: alumnat, professorat, famílies i personal dels serveis educatius.

La mediació contribueix ajudar a crear un ambient en un context d'escola on tothom és acceptat, afavoreix la construcció d'actituds, valors i normes de manera efectiva i pràctica. Les activitats són participatives i s'utilitzen com a base per a la reflexió i acció.


Quins beneficis té la mediació?

 • La mediació permet a les parts portar el rumb del seu procés i resultat. És fonamental en qualsevol ruptura o conflicte que s'assumeixi la responsabilitat de ser el protagonista de la teva pròpia situació, això vol dir assumir la responsabilitat de trobar la millor via per solucionar el conflicte.
 • Fomenta la cultura del diàleg i la comunicació. Permet que les parts puguin mantenir o reprendre el diàleg entre elles, preservant la seva relació.
 • Assegura un major i millor compliment dels acords, aquests no venen imposats sinó que són les parts qui decideixen, això fa que la implicació en el compliment dels acords sigui més alta
 • Acompanya a les parts a visualitzar interessos compartits. Evitant que les parts es posicionin en l'interès individual.
 • Permet que els acords siguin a mida, segons les necessitats i interessos de les parts.
 • Permet un estalvi de temps i tràmits, aixi com reduir els costos emocionals.
Nova llei !!!

Llei 9/2020 del 31 de juliol, DOGC núm. 8193 del 04/08/2020.
L'obligatorietat de la mediació, en una sessió informativa, prèvia a la presentació d'accions judicials, especialment en dret de família.
Per veure la nova disposició podeu clicar al seu pdf.