Peritatge Social 
Valoració especialitzada 

Els Pèrits Socials som tècnics especialistes que informen als estaments jurídics quan es requereixen els coneixements i experiència pròpia en l'àmbit social.

Cada vegada és una valoració més sol·licitada en instàncies judicials per:

 • els seus coneixements tècnics i criteris objectius avaluadors dels casos
 • per la seva tasca informativa, investigadora, diagnòstica, assessoradora, i avaluadora
 • per la seva capacitat d'intervenir a favor de les persones en el seu accés als serveis socials.

Aquest dictamen aportarà la solució més òptima dins de les possibilitats d'aplicar recursos existents, o el més idoni a la necessitat exposada, denunciant, en el cas que es consideri necessari, la falta de cobertura social d'algunes situacions, i establint pautes d'intervenció a seguir com a proposta o mesura a aplicar.


Situacions susceptibles de Peritatge Social:

 • Situacions de guàrdia i custòdia de menors en processos de divorcis i/o separacions de matrimoni i/o parelles de fet. Regulació del règim de visites.
 • Adopcions i acolliments familiars.
 • Incapacitacions.
 • Violència domèstica. Víctimes d'agressions sexuals, abús sexual, i d'altres.
 • Maltractaments institucionals a menors, gent gran, i col·lectius vulnerables.
 • Petició d'indults i sol·licituds del 3r grau penitenciari.
 • Negligències mèdiques.
 • "Mobbing" escolar, laboral i mobiliari.
 • Derivats de trastorns mentals, consum de tòxics i altres addiccions.
 • Situacions d'infància i adolescència en risc.
 • Temes laborals: accidents laborals; acomiadaments improcedents.
 • Accidents de trànsit/circulació.
 • Pensions.

I totes aquelles relacionades amb qüestions socials que ho puguin requerir.